complexplaza

18.11.08

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับ Sex crimes (1)

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับ Sex crimes และ Convicted sex offenders ที่ผ่านมาออกมา มีผลกับการขอใบเขียวครอบครัว

SEX CRIMES“เซ็กส์ ครายมน์ส” คือ อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ รวมทั้งลวนลาม กระทำชำเรา ทำร้ายร่างกายสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งตบตีคู่สมรส บุตร พ่อแม่ เรียก Domestic violence มีเพศกับเด็ก รวมไปถึงอาชญากรรมสมัยใหม่ทางอินเตอร์เน็ท เช่นถ่ายรูปโป๊เด็กและโพสท์รูปออนไลน์ (Child pornography through internet)แช็ทกับเด็กออนไลน์ด้วยเจตนาที่จะมีเพศกับเด็ก เป็นต้น

CONVICTED SEX OFFENDERSคือ ผู้ที่ถูกคอนวิกเท็ดหรือถูกตัดสินแล้ว ว่ากระทำผิดทางด้าน SEX CRIMES

ผู้มีคดีทางเพศยื่นใบเขียวให้ครอบครัวไม่ผ่านเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 ประธานาธบดีบุชเซ็นผ่านกฎหมาย Sex Offender Bill ชื่อ The Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006 ปกป้องเด็กจาก sex predators แปลตรงตัวแล้วกันนะคะ คือ “คนล่าเหยื่อทางเพศ” โดยไม่แอ็พพรูฟเรื่องการทำใบเขียวที่ CONVICTED SEX OFFENDERS ยื่นให้ครอบครัว และถ้าผู้ใดที่มีใบเขียวหรือชาวต่างขาติที่มีคดีเกี่ยวกับ SEX CRIMES และไม่ขึ้นทะเบียน ให้ถือเป็นความผิดทางอาญาที่สามารถถูกเนรเทศได้ โดยปกติตามกฎหมาย SEX CRIMES ต้องขึ้นทะเบียนคล้ายๆประจานตนเอง และสาธารณชนสามารถเช็คเข้าไปทางอินเตอร์เน็ท ดูรายชื่อ CONVICTED SEX OFFENDERS ได้ คุณคงเคยได้ยินหรืออ่านข่าวบ่อยๆที่เมื่อไร CONVICTED SEX OFFENDERS ย้ายไปอยู่เขตไหน จะมีเพื่อนบ้านออกมาร้องเรียนขับไล่ไม่ให้เขามาอยู่

นอกจากนี้อเมริกันซิติเซ่นหรือผู้ถือใบเขียวที่มีคดีทางเพศเกี่ยวกับเด็ก ไม่สามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คู่สมรส พ่อแม่ พี่น้อง และบุตรได้เลย นอกจากจะยื่นเรื่องขอผ่อนผันก่อน

source : www.rujirat.com

No comments: